Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas

Lietuvos sutrikusio psichikos žmonių globos bendrija, Klaipėdos skyrius

– Įvairiapusiškų bendruomeninių paslaugų plėtros, neįgaliųjų teisinę savišvietą, užtikrinimas bendruomenėse dirbančių specialistų profesionalizaciją ir kompetencijų kėlimą

– Neįgaliųjų šeimų atsakomybės ugdymas ir visapusiškos informacijos suteikimas apie psichikos ligų ar smurto artimoje aplinkoje prevenciją, psichologinę pagalbą bei galimų krizinių situacijų valdymą

– Visuomenės informavimo kampanijas vykdymas, formuojant teigiamą suvokimą apie neįgaliuosius ir didesnį visuomenės sąmoningumą, neįgaliųjų pasiekimų ir gebėjimų pripažinimą

– Glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atskirų negalių, apimančių ne tik psichikos sutrikimus pažinimą, organizuojame bendras sociokultūrines veiklas su atskiromis neįgaliųjų grupėmis ir partneriais, savanorystės skatinimas

– Tarptautinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos priežiūros srityje, veikloje, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą ir naujų darbo metodų bei praktikų taikymą Bendrijos veikloje

Minijos g. 49-12, LT-91208 Klaipėda

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras „Svetliačiok”

– Švietimo paslaugos

1. Vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 3 iki 18 metų vykdomos pritaikytos bei individualizuotos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos.
2. Jaunuoliams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 18 iki 21 m metų vykdomos individualizuotos socialinių įgūdžių ugdymo programos.
3. Klasės, kuriose dėstoma lietuvių ir rusų kalba, komplektuojamos pagal ugdytinių specialius poreikius ir gebėjimus bei psichologinius ypatumus.
4. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

– Socialinės paslaugos:

1. Įstaigoje veikia dienos socialinės globos skyrius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems asmenims, teikiantis:
*bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitas paslaugas;
*specialiąsias socialines paslaugas: palaikančios sveikatos priežiūros, socialines-kultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kitas paslaugas, reikalingas pagal asmens savarankiškumo lygį.

2. Dienos socialinės globos skyrius teikia paslaugas:

*ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams – 5 valandų užimtumas (nuo 13.00 iki 18.00), po pamokų, 5 dienas per savaitę;
*suaugusiems neįgaliems asmenims – iki 10 valandų užimtumas, 5 dienas per savaitę.

– Sveikatinimo paslaugos:

*kineziterapija;
*ergoterapija;
*masažas;
*deguonies kokteiliai;
*šviesos ir šilumos terapija;
*parafino aplikacijos.

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

– Vaikų ugdymo bei užimtumo paslaugos

– Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos

Pokyčių bendruomenės fondas

– Jaunimo veiklos

– Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

– Priklausomybių prevencija

– Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

VšĮ „Elgesio sprendimai”

– Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

– Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autistiškų vaikų adaptaciją

– Logopedo, ergoterapeuto paslaugos

VšĮ „Liberi”

– Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos

– Psichologinė pagalba

– Pagalba šeimai

– Pažintinės išvykos

– Dienos socialinė priežiūra

– Laisvalaikio organizavimas

Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna”

– Socialinė parama, vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas

– Parama pagyvenusių žmonių bendruomenėms

– Bendradarbiavimas su specialiosiomis mokyklomis

Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis”

– Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas

– Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne

– Kompleksinės paslaugos šeimai:

* individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas;

* tėvystės mokymai;

* šeimos mediacijos;

* šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;

* pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

* vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Skip to content